Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận


I. LUYỆN TẬP TRÊN LỚPCâu 1:a. Trong bài văn nghị luận có lúc cần vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả và biểu cảm vì:- Khắc phục hạn chế của bài văn nghị luận...