Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận – Ngữ văn 11


Câu 1: Tìm hiểu sự vận dụng các thao tác lập luận trong đoạn trích "Thi nhân Việt Nam" của Hoài Thanh - Hoài Chân.a. Đoạn trích viết về ảnh hưởng Pháp trong thơ Việt (thơ mới).Quan điểm của tác...