Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận – Ngữ văn 12


I. LUYỆN TẬP TRÊN LỚPCâu 1: Các thao tác lập luận đã học- Chứng minh là dùng dẫn chứng và lí lẽ để người đọc (người nghe) tin một vấn đề nào đó trong đời sống hoặc trong văn học.-...