Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh


Câu 1: Đọc đoạn văn Cần Kiệm liêm chính trong Thơ văn Hồ Chí Minh.* Trong đoạn văn, tác giả sử dụng thao tác:- Lập luận phân tích:   + Phân tích để làm rõ sự "khờ dại" của tự kiêu tự...