Luyện tập viết bản tin


Câu 1:a. Về cấu trúc: bản tin có nhan đề, triển khai từ thông tin khái quát đến cụ thể chi tiết. Phần sau cụ thể hóa và lí giải cho phần trước.b. Về dung lượng: độ dài bản tin...