Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm


I. Chuẩn bị ở nhà   Đề bài: "Hãy viết một bài báo tường để khuyên một số bạn trong lớp cần học tập chăm chỉ hơn".Câu 1: Phân tích đề- Thể loại: văn nghị luận (về một vấn đề trong...
Lời giải chi tiếtCho đề bài: “Hãy viết một bài báo tường để khuyên một số bạn trong lớp cần phải học tập chăm chỉ hơn”. Lập dàn bài các luận điểm, luận cứ và dự kiến cách trình bày.1. Xây...