Luyện từ và câu – Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài


LUYỆN TỪ VÀ CÂU - CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ NƯỚC NGOÀII - Nhận xét1. Cho các tên người, tên địa lí nước ngoài sau:- Tên người: Lép Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ Mát-téc-lích, Tô-mát Ê-đi-xơn.- Tên địa lí: Hi-ma-lay-a, Đa-nuýp,...