Luyện từ và câu: Câu kiểu Ai là gì? Khẳng định, phủ định. Mở r…


Lời giải chi tiết1. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:Trả lời:a) Em là học sinh lớp 2.- Ai là học sinh lớp 2?b) Lan là học sinh giỏi nhất lớp.- Ai là học sinh giỏi nhất...