Luyện từ và câu – Luyện tập về từ đồng nghĩa – Tuần 1


Luyện từ và câu - Luyện tập về từ đồng nghĩa1. Tìm các từ đồng nghĩa (làm 3 trong 4 ý a, b, c, d):a) Chỉ màu xanh............................b) Chỉ màu đỏ.................................c) Chỉ màu trắng ............................d) Chỉ màu đen..............................2. Đặt câu với một...