Luyện từ và câu – Luyện tập vể từ đổng nghĩa – Tuần 2


Luyện từ và câu - Luyện tập về từ đồng nghĩa1. Gạch dưới những từ đồng nghĩa trong đoạn văn sau:Chúng tôi kể chuyện về mẹ của mình. Bạn Hùng quê Nam Bộ gọi mẹ bàng má. Bạn Hoà gọi...