Luyện từ và câu – Luyện tập về từ đồng nghĩa – Tuần 3


Luyện từ và câu - Luyện tập về từ đồng nghĩa1. Điền các từ xách, đeo, khiêng, kẹp, vác cho thích hợp với mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau:Chúng tôi đang hành quân tới nơi cắm trại - một...