Luyện từ và câu – Luyện tập về từ trái nghĩa


Luyện từ và câu - Luyện tập về từ trái nghĩa1. Gạch dưới những từ trái nghĩa nhau trong mỗi thành ngữ, tục ngữ sau:a) Ăn ít ngon nhiều.b) Ba chìm bảy nổi.c) Nắng chóng trưa, mưa chóng tối.d) Yêu...