Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : hòa bình


Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Hòa bình1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ hoà bình? Đánh dấu ✓ vào ô vuông trước ý trả lời đúng.□ Trạng thái bình thản.□ Trạng thái không có chiến...