Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : hữu nghị – hợp tác


Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Hữu nghị - hợp tác1. Xếp những từ có tiếng hữu cho dưới đây thành hai nhóm a và b: hữu nghị, hữu hiệu, chiến hữu, hữu tình, thân hữu, hữu...