Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Nhân dân


Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Nhân dân1. Xếp các từ ngữ trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp rồi ghi vào chỗ trống:(giáo viên, đại uý, trung sĩ, thợ điện, thợ cơ khí, thợ cấy, thợ...