Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Thiên nhiên – Tuần 8 – VBT Tiếng Việt 5


Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên1. Đánh dấu ✓ vào ô vuông trước lời giải thích đúng nghĩa của từ thiên nhiên:□ Tất cả những gỉ do con người tạo ra.□ Tất cả những gì không do con...