Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Tổ quốc


Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Tổ quốc1. Tìm trong bài Thư gửi các học sinh (Tiếng Việt 5, tập một, trang 4-5) hoặc bài Việt Nam thân yêu (Tiếng Việt 5, tập một, trang 6) những...