Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ chỉ nghề nghiệp


Lời giải chi tiết1. Tìm từ ngữ chỉ nghề nghiệp của những người được vẽ trong các tranh dưới đây:Trả lời:1. Công nhân             2. Công an3. Nông dân               4....