Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về muông thú. Đặt và t…


Lời giải chi tiết1. Xếp tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp.Trả lời: a) Thú dữ, nguy hiểm: hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, bò rừng, tê giácb) Thú không nguy hiểm: thỏ, ngựa...