Luyện từ và câu: Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy


Lời giải chi tiết1. Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong những câu sau:Trả lời:a) Con trâu ăn cỏ.b) Đàn bò uống nước dưới sông.c) Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ.2....