Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vật. Mở rộng vốn từ: ngày, tháng, năm


Lời giải chi tiết1. Tìm các từ theo mẫu trong bảng (mỗi cột ba từ)Trả lời: Chỉ ngườiChỉ đồ vậtChỉ con vậtChỉ cây cối anh trai, chị gái, công nhân, nông dân, cô giáo, thầy giáo, …ấm chén, bát đĩa,...