Luyện từ và câu – Từ đồng âm


Luyện từ và câu - Từ đồng âm1. Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong các cụm từ dưới đây:a) Nghĩa của các từ đồng- Cánh đồng : khoảng đất rộng và bằng phẳng dùng để cày cấy,...