Luyện từ và câu – Từ đồng nghĩa


Luyện từ và câu - Từ đồng nghĩa1. Xếp những từ in đậm thành các nhóm đồng nghĩa:Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ...