Luyện từ và câu – Từ trái nghĩa


Luyện từ và câu - Từ trái nghĩa1. Gạch dưới từng cặp từ trái nghĩa trong mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây:a) Gạn đục khơi trong.b) Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.c) Anh em như thể chân...