Luyện từ và câu – Tuần 15 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1


1. Viết tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết2. Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống:a) Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng.....b) Những ngày lễ hội,...