Luyện từ và câu – Tuần 17 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1


1. Chọn từ trong ngoặc đơn chỉ đặc điểm của con vật, rồi điền vào dưới hình vẽ mỗi con vật đó:(nhanh, chậm, khoẻ, trung thành)2. Viết từ ngữ chỉ hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đâyM:...