Luyện từ và câu – Tuần 25 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2


1. Điền vào chỗ trống từ ngữ có tiếng biển:M: tàu biển, biển cả, .............................2. Nối từ ở cột A với lời giải nghĩa phù hợp ở cột B:3. Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau:Không được bơi...