Luyện từ và câu – Tuần 26 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2


1. Viết tên các loài cá vào cột thích hợp:Cá nước mặn (cá ở biển)Cá nước ngọt (cá ở sông, hồ, ao) M: cá nục, …………………….………………………  M: cá chép,……………………………………………(2) Viết tên các con vật sống ở dưới nước mà em biết. Gợi...