Luyện từ và câu – Tuần 28 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2


1. Viết tên những loài cây mà em biết vào từng nhóm cho phù hợp:Cây lương thực, thực phẩmCây ăn quảCây lấy gỗCây bóng mátCây hoa M: lúa,... M: cam,... M: xoan,... M: bàng,...  M: cúc,...2. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào □:    Chiều...