Luyện từ và câu – Tuần 29 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2


1 Viết vào ô trống tên các môn thể thao bắt đầu bằng những tiếng sau: Tiếng     Môn thể thao. bóngM: bóng đá, …………………………………………………..……………………………………………………………….       chạyM: chạy vượt rào,……………………………………………………………………………………………………………... đuaM: đua xe đạp,……………………………………………..…………………………………………………………………. nhảyM: nhảy cao, ……………………………………………………………………………………………………………….. 2 Ghi lại những từ ngữ nói về kết...