Luyện từ và câu – Tuần 30 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2


1. Tìm các từ ngữ:a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi:M: thương yêu,........................................b) Nói lên tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ:M: biết ơn,................................................2. Đặt ít nhất hai câu với hai từ em tìm...