Luyện từ và câu – Tuần 34 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2


1. Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa điền vào chỗ trống:Những con bê cáiNhững con bê đực- như những bé gái- rụt...