Lý thuyết biểu đồ (tiếp theo)


  Dưới đây là biểu đồ nói về số chuột mà bốn thôn đã diệt được:- Hàng dưới ghi tên các thôn- Các số ghi ở bên trái của biểu đồ chỉ số chuột- Mỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó đã diệt- Số ghi ở đỉnh cột chỉ...

  Dưới đây là biểu đồ nói về số chuột mà bốn thôn đã diệt được:

  Lý thuyết biểu đồ (tiếp theo)

  – Hàng dưới ghi tên các thôn

  – Các số ghi ở bên trái của biểu đồ chỉ số chuột

  – Mỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó đã diệt

  – Số ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đó.

  Biểu đồ trên cho ta biết:

  – Bốn thôn được nêu tên trên biểu đồ là: Đông, Đoài, Trung, Thượng.

  – Số chuột đã diệt được của thôn Đông là 2000 con, của thôn Đoài là 2200 con, thôn Trung là 1600 con và thôn Thượng là 2750 con.

  – Cột cao hơn biểu diễn nhiều hơn. Cột thấp hơn biểu diễn số chuột ít hơn