Lý thuyết biểu thức có chứa hai chữ


  Ví dụ: Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được...con cá. Em câu được...con cá. Cả hai anh em câu được...con cá.Số cá câu được có thể là:a+ b là biểu thức có chứa hai chữ- Nếu a = 3 và b = 2 thì a + b =...

  Ví dụ: Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được…con cá. Em câu được…con cá. Cả hai anh em câu được…con cá.

  Số cá câu được có thể là:

  Lý thuyết biểu thức có chứa hai chữ

  a+ b là biểu thức có chứa hai chữ

  – Nếu a = 3 và b = 2 thì a + b = 3 + 2 = 5; 5 là một giá trị của biểu thức a + b

  – Nếu a = 4 và b = 0 thì a + b = 4 + 0 = 4; 4 là một giá tị của biểu thức a + b

  – Nếu a = 0 và b = 1 thì a + b = 0 + 1 = 1; 1 là một giá tị của biểu thức a + b

  Mỗi lần thay chữ số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b