Lý thuyết biểu thức có chứa một chữ


  Ví dụ: Lan có ba quyển vở, mẹ Lan cho thêm... quyển vở. Lan có tất cả.. quyển vở  CóThêmCó tất cả 333…3123…a3 + 13 + 23+ 3…3 + a  3 + a là biểu thức có chứa một chữNếu a = 1 thì 3 + a = 3 +...

  Ví dụ: Lan có ba quyển vở, mẹ Lan cho thêm… quyển vở. Lan có tất cả.. quyển vở 

  Thêm

  Có tất cả

  3

  3

  3

  3

  1

  2

  3

  a

  3 + 1

  3 + 2

  3+ 3

  3 + a

   3 + a là biểu thức có chứa một chữ

  Nếu a = 1 thì 3 + a = 3 + 1 = 4; 4 là giá trị của biểu thức 3 + a

  Nếu a = 2 thì 3 + a = 3 + 2 = 5; 5 là giá trị của biểu thức 3 + a

  Nếu a = 3 thì 3 + a = 3 + 3 = 6; 6 là giá trị của biểu thức 3 + a

  Mỗi lần thay chữ số a bằng số ta tính được một gía trị của biểu thức 3 + a

  BaitapSachgiaokhoa.com