Lý thuyết Các thế mạnh chủ yếu của vùng


    Vùng đồng bằng sông Hồng bao gồm 10 tỉnh, thành phố với diện tích gần 15 nghìn km2 (chiếm 4,5% diện tích tự nhiên toàn quốc) và số dân 18,2 triệu người (chiếm 21,6% số dân cả nước) năm 2006. Hình 33.1. Sơ đồ thế mạnh chủ yếu của Đồng bằng...

    Vùng đồng bằng sông Hồng bao gồm 10 tỉnh, thành phố với diện tích gần 15 nghìn km2 (chiếm 4,5% diện tích tự nhiên toàn quốc) và số dân 18,2 triệu người (chiếm 21,6% số dân cả nước) năm 2006.

     

    Lý thuyết Các thế mạnh chủ yếu của vùng

    Hình 33.1. Sơ đồ thế mạnh chủ yếu của Đồng bằng sông Hồng