Lý thuyết Các vùng nông nghiệp ở nước ta


    Ở nước ta hiện nay, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp được xác định theo 7 vùng nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Chúng ta có thể so sánh những nét khái quát các vùng này về điều kiện sinh thái nông nghiệp, điều kiện kinh tế-xã hội, trình...

    Ở nước ta hiện nay, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp được xác định theo 7 vùng nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Chúng ta có thể so sánh những nét khái quát các vùng này về điều kiện sinh thái nông nghiệp, điều kiện kinh tế-xã hội, trình độ thâm canh, sự chuyên môn hóa sản xuất.

    Bảng 25.1.Tóm tắt một số đặc điểm nổi bật của 7 vùng nông nghiệp

    Bài tập cùng chuyên mục