Lý thuyết: Chia cho số có một chữ số


  Lý thuyết: Chia một số có một chữ sốa)      128472: 6 =?Chia theo thứ tự từ trái sang phải:12 chia 6 được 2, viết 2;2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0,Hạ 8’ 8 chia 6 được 1, viết 1;1 nhân 6 bằng 6; 8 trừ 6 bằng...

  Lý thuyết: Chia một số có một chữ số

  a)      128472: 6 =?

  Lý thuyết: Chia cho số có một chữ số

  Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

  12 chia 6 được 2, viết 2;

  2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0,

  Hạ 8’ 8 chia 6 được 1, viết 1;

  1 nhân 6 bằng 6; 8 trừ 6 bằng 2, viết 2

  Hạ 4, được 24; 24 trừ 24 bằng 0, viết 0

  Hạ 7, 7 chia 6 được 1, viết 1

  1 nhân 6 bằng 6, 7 trừ 6 bằng 1, viết 1

  Hạ 2, được 12, 12 chia 6 bằng 2, viết 2;

  2 nhân 6 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0, viết 0

  b)      Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

  Lý thuyết: Chia cho số có một chữ số

  23 chia 5 được 4, viết 4;

  4 nhân 5 bằng 20; 23 trừ 20 bằng 3, viết 3

  Hạ 0, được 30, 30 chia 5 được 6, viết 6;

  6 nhân 5 bằng 30; 30 trừ 30 bằng 0, viết 0.

  Hạ 8, 8 chia 5 bằng 1, viết 1

  1 nhân 5 bằng 5, 8 trừ 5 bằng 3, viết 3

  Hạ 5, được 35, 35 chia 5 bằng 7, viết 7

  7 nhân 5 bằng 35, 35 trừ 35 bằng 0, viết 0

  Hạ 9, 9 chia 5 bằng 1, viết 1

  1 nhân 5 bằng 5, 9 trừ 5 bằng 4, viết 4

  Bài tập cùng chuyên mục