Lý thuyết Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và các định hướng chính


  a)Thực trạngHình 33.2 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông HồngCùng với công cuộc đổi mới diễn ra trên phạm vi cả nước, cơ cấu kinh tế theo ngành của Đồng bằng sông Hồng đã có sự chuyển dịch theo chiều hướng tích cực. Tuy...

  a)Thực trạng

  Lý thuyết Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và các định hướng chính

  Hình 33.2 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

  Cùng với công cuộc đổi mới diễn ra trên phạm vi cả nước, cơ cấu kinh tế theo ngành của Đồng bằng sông Hồng đã có sự chuyển dịch theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, sự chuyển dịch này còn chậm.

  Lý thuyết Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và các định hướng chính

  Hình 33.3.Kinh tế Đồng bằng sông Hồng

  b)Các định hướng chính

  -Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế có vai trò quan trọng ở Đồng bằng sông Hồng. Xu hướng chung là tiếp tục giảm tỉ trọng của khu vực I (nông-lâm-ngư nghiệp), tăng nhanh tỉ trọng của khu vực II (công nghiệp-xây dựng) và khu vực III (dịch vụ) trên cơ sở đảm bảo tăng trưởng kinh tế với tốc độ nhanh, hiệu quả cao gần với việc giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. Cho đến năm 2010, tỉ trọng của các khu vực tương ứng sẽ là 20%, 34%, 46%.

  -Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ từng ngành có sự khác biệt nhau, nhưng trọng tâm là phát triển và hiện đại hóa công nghiệp chế biến, các ngành công nghiệp khác và dịch vụ gắn với yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hàng hóa.

  +Đối với khu vực I, giảm tỉ trọng của ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng của ngành chăn nuôi và thủy sản. Riêng trong ngành trồng trọt lại giảm tỉ trọng của cây lương thực và tăng dần tỉ trọng của cây công nghiệp, cây thực phẩm, cây ăn quả.

  + Đối với khu vực II, quá trình chuyển dịch gần với việc hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm để sử dụng có hiệu quả các thế mạnh về tự nhiên và con người của vùng. Đó là các ngành chế biến lương thực, thực phẩm, ngành dệt may và da giày, ngành sản xuất vật liệu xây dựng, ngành cơ khí-kĩ thuật điện-điện tử.

  + Đối với khu vực III, du lịch là một ngành tiềm năng. Đồng bằng sông Hồng có nhiều thế mạnh về du lịch, đặc biệt ở Hà Nội và vùng phụ cận cũng như ở Hải Phòng. Trong tương lai, du lịch sẽ có vị trí xứng đáng trong nền kinh tế của vùng. Các dịch vụ khác như tài chính, ngân hàng, giáo dục-đào tạo…. cũng phát triển mạnh nhằm đẩy mạnh tốc độ chuyển dịch kinh tế.