Lý thuyết Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế


    Nhờ kết quả của công cuộc đổi mới, cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế đã có những thay đổi sâu sắc.Hình 26.3. Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế.Trong những năm gần đây, các thành phần kinh tế tham gia hoạt động công nghiệp đã...

    Nhờ kết quả của công cuộc đổi mới, cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế đã có những thay đổi sâu sắc.

    Lý thuyết Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế

    Hình 26.3. Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế.

    Trong những năm gần đây, các thành phần kinh tế tham gia hoạt động công nghiệp đã được mở rộng nhằm phát huy mọi tiềm năng cho việc phát triển sản xuất. Xu hướng chung là giảm mạnh tỉ trọng của khu vực Nhà nước, tăng tỉ trọng của khu vực ngoài Nhà nước, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2005, tỉ trọng trong giá trị sản xuất công nghiệp ở nước ta của các khu vực tương ứng là 25,1%, 31,2% và 43,7%.