Lý thuyết Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm


  Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm với cơ cấu ngành đa dạng nhờ nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú và thị trường tiêu thụ rộng lớn ở trong và ngoài nước.Hình 27.4. Cơ cấu ngành chế biến lương...

  Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm với cơ cấu ngành đa dạng nhờ nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú và thị trường tiêu thụ rộng lớn ở trong và ngoài nước.

  Lý thuyết Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

  Hình 27.4. Cơ cấu ngành chế biến lương thực, thực phẩm

  Bảng 27. Cơ sở nguyên vật liệu, tình hình sản xuất và phân bố một số phân ngành của công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta

  Lý thuyết Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

  Lý thuyết Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm