Lý thuyết Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại