Lý thuyết Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951)


  Từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở xã Vinh Quang (Chiêm Hóa-Tuyên Quang).Đại hội thông qua hai bản báo cáo quan trọng:Báo cáo chính trị, do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày, đã tổng kết...

  Từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở xã Vinh Quang (Chiêm Hóa-Tuyên Quang).

  Đại hội thông qua hai bản báo cáo quan trọng:

  Báo cáo chính trị, do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày, đã tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của Đảng qua các chặng đường lịch sử đấu tranh oanh liệt kể từ ngày ra đời, khẳng định đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng.

  Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam, do Tổng bí thư Trường Chinh trình bày, nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất hoàn toàn cho dân tộc, xóa bỏ những tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, thực hiện “người cày có ruộng”, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  Đại hội quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng Mác –Lê nin riêng, có cương lĩnh phù hợp với đặc điểm phát triển của từng dân tộc.

  Ở Việt Nam, Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là Đảng Lao động Viêt Nam, tiếp tục đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.

  Đại hội Đảng thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới; quyết định xuất bản báo Nhân dân –cơ quan ngôn luận cảu Trung ương Đảng.

  Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng, Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.

  Đại hội đại biểu lần thứ II đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo  cách mạng của Đảng ta, là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”.

  Lý thuyết Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951)

  Hình 51. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951)