Lý thuyết giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11


  a) 27 x 11 =?Đặt tính và tính:Hai tích riêng đều bằng 27. Khi cộng hai tích riêng, ta chỉ cần cộng hai chữ số của số 27(2 +7 = 9) rồi viết 9 vào giữa hai chữ số của 27Từ đó ta có cách nhẩm:2 cộng 7 bằng 9Viết...

  a) 27 x 11 =?

  Đặt tính và tính:

  Lý thuyết giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

  Hai tích riêng đều bằng 27. Khi cộng hai tích riêng, ta chỉ cần cộng hai chữ số của số 27

  (2 +7 = 9) rồi viết 9 vào giữa hai chữ số của 27

  Từ đó ta có cách nhẩm:

  2 cộng 7 bằng 9

  Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27, được 297

  b) 48 x 11 =?

  Đặt tính và tính:

  Lý thuyết giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

  Ta có cách nhẩm:

  4 cộng 8 bằng 12;

  Viết 2 vào giữa hai chữ số của 48, được 428

  Thêm 1 vào 4 của 428, được 528

  Bài tập cùng chuyên mục