Lý thuyết góc nhọn, góc tù, góc bẹt


  a) Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB. Góc nhọn bé hơn góc vuôngb) Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ONGóc tù lớn hơn góc vuôngc) Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, ODGóc bẹt bằng hai góc vuông

  a) Lý thuyết góc nhọn, góc tù, góc bẹt

  Góc nhọn đỉnh O; cạnh OA, OB. 

  Góc nhọn bé hơn góc vuông

  b) Lý thuyết góc nhọn, góc tù, góc bẹt

  Góc tù đỉnh O; cạnh OM, ON

  Góc tù lớn hơn góc vuông

  c) Lý thuyết góc nhọn, góc tù, góc bẹt

  Góc bẹt đỉnh O; cạnh OC, OD

  Góc bẹt bằng hai góc vuông

  Bài tập cùng chuyên mục