Lý thuyết nhân một số với một hiệu


  Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:3 x ( 7 -5) và 3 x 7 - 3 x 5Ta có: 3 x ( 7 -5)  = 3 x 2 = 6         3 x 7 - 3 x 5 = 21 - 15 = 6Vậy 3 x...

  Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

  3 x ( 7 -5) và 3 x 7 – 3 x 5

  Ta có: 3 x ( 7 -5)  = 3 x 2 = 6

           3 x 7 – 3 x 5 = 21 – 15 = 6

  Vậy 3 x ( 7 -5) = 3 x 7 – 3 x 5

  Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với một số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

                a x (b -c) = a x b – a  x c

  Bài tập cùng chuyên mục