Lý thuyết nhân một số với một tổng


  Tìm và tính giá trị của hai biểu thức:4 x (3 + 5) và 4 x 3 + 4 x 5Ta có4 x (3 + 5)  = 4 x 8 = 324 x 3 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32Vậy: 4 x (3 + 5)  =4 x...

  Tìm và tính giá trị của hai biểu thức:

  4 x (3 + 5) và 4 x 3 + 4 x 5

  Ta có

  4 x (3 + 5)  = 4 x 8 = 32

  4 x 3 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32

  Vậy: 4 x (3 + 5)  =4 x 3 + 4 x 5

  Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

  a x (b +c) = a x b + a x c

  BaitapSachgiaokhoa.com