Lý thuyết nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)


  258 x 203 =?a) Thực hiện phép nhân, ta được:258 x 203 =....b) Tích riêng thứ hai gồm toàn chữ số 0. Thông thường ta không viết tích riêng này mà viết gọn như sau:Chú ý: Viết tích riêng 516 lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng...

  258 x 203 =?

  a) Thực hiện phép nhân, ta được:

  Lý thuyết nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

  258 x 203 =….

  b) Tích riêng thứ hai gồm toàn chữ số 0. Thông thường ta không viết tích riêng này mà viết gọn như sau:

  Lý thuyết nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

  Chú ý: Viết tích riêng 516 lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất.