Lý thuyết nhân với số có một chữ số


  a) 241324 x 2 =?Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:2 nhân 4 bằng 8, viết 82 nhân 2 bằng 4, viết 42 nhân 3 bằng 6, viết 62 nhân 1 bằng 2, viết 22 nhân 4 bằng 8, viết 82 nhân 2 bằng 4, viết 4b) 136204 x...

  a) 241324 x 2 =?

  Lý thuyết nhân với số có một chữ số

  Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:

  2 nhân 4 bằng 8, viết 8

  2 nhân 2 bằng 4, viết 4

  2 nhân 3 bằng 6, viết 6

  2 nhân 1 bằng 2, viết 2

  2 nhân 4 bằng 8, viết 8

  2 nhân 2 bằng 4, viết 4

  b) 136204 x 4 =?

  Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:

  4 nhân 4 bằng 16, viết 16 nhớ 1

  4 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1.

  4 nhân 2 bằng 8, viết 8

  4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2

  4 nhân 3 bằng 12, thêm 2 bằng 14, viết 4 nhớ 1

  4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5

  BaitapSachgiaokhoa.com