Lý thuyết Những thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta


  a) Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm qua thay đổi theo hai hướng chính- Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu. Điều này xảy ra đặc...

  a) Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm qua thay đổi theo hai hướng chính

  – Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu. Điều này xảy ra đặc biệt mạnh ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long là những vùng có nhiều tiềm năng để sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

  – Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nông thôn. Việc đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp cho phép khai thác hợp lí hơn các sự đa dạng, phong phú của điều kiện tự nhiên, sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm việc làm và nông sản hàng hóa, mặt khác cũng giảm thiểu rủi ro nếu thị trường nông sản có biến động bất lợi. Cũng chính quá trình này đã tăng cường thêm sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp.

  Bảng 25.2.Xu hướng thay đổi trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp theo vùng

  Lý thuyết Những thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta

  Chú thích: Mức độ tập trung sản xuất theo vùng lãnh thổ:

        Rất cao +++                                          cao ++

        Trung bình +                                        không đáng kể –

  Xu hướng biến động

  Tăng                                               giảm ×

  Tăng mạnh                                      giảm mạnh 

  b) Kinh tế trang trại có bước phát triển mới, thúc đẩy sản xuất  nông-lâm nghiệp và  thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa

  Kinh tế trang trại ở nước ta phát triển từ kinh tế hộ gia đình, nhưng từng bước đã đưa nông nghiệp thoát khỏi tình trạng tự cấp, tự túc lên sản xuất hàng hóa. Số lượng trang trại cả nước phân theo loại hình sản xuất như sau:

  Bảng 25.3. Số lượng và cơ cấu trang trại phân theo loại hình sản xuất

  Lý thuyết Những thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta

   

  Bài tập cùng chuyên mục